1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: leancorner.pl

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Lukasz Brendel 

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@heurisko.pl

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  1. Prowadzenie newslettera

  2. Realizacja zamówionych usług

  3. Prezentacja oferty lub informacji

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współprcownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

  • firma hostingowa,

  • firmy obsługująca mailingi,

  • firmy obsługująca komunikaty SMS,

  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,

  • kurierzy,

  • ubezpieczyciele,

  • kancelarie prawne i windykatorzy,

  • banki,

  • operatorzy płatności,

  • organy publiczne.

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Regulamin Konferencji „Lean Corner 2020 Developing innovative ideas”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji Lean Corner 2020 Developing innovative ideas  organizowanej na terenie Szczecińskiego Parku naukowo-technologicznego Pomerania, która odbędzie się 26-28.08.2020 roku i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie leancorner.pl

Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Konferencji.

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin Konferencji.

Organizator – Points Berenika Gocłowska  ul Bolesława Śmiałego 9/1 70-351 Szczecin kontakt@heurisko.pl

Konferencja – Lean Corner 2020 Developing innovative ideas  organizowana na terenie Szczecińskiego Parku naukowo-technologicznego Pomerania, która odbędzie się 18-19.03.2020 roku , a której program i zakres merytoryczny określone zostały na Stronie WWW leancorner.pl

Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Konferencji po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego na Stronie WWW.

Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która deleguje Uczestnika do udziału w Konferencji i opłaca udział Uczestnika w Konferencji.

Strona WWW – strona Konferencji dostępna pod adresem www.leancorner.pl.

Dowód Zakupu – bilet, faktura albo inny dokument potwierdzający opłacenie uczestnictwa w Konferencji.

Umowa – zawarta pomiędzy Zamawiający a Organizatorem umowa, której przedmiotem jest zapewnienie Uczestnikowi przez Organizatora udziału w organizowanej Konferencji. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązku w ramach Umowy regulują postanowienia niniejszego Regulaminu.

Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

§2 Opłaty, Umowa

 

W celu wzięcia udziału w Konferencji i zawarcia Umowy Uczestnik jest zobowiązany do dokonania rejestracji, zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i terminie wskazanej na Stronie WWW.

Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora.

Cena obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne i posiłki

Koszt pobytu i przejazdu związane z Konferencją Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Organizator udostępnia nieodpłatnie Uczestnikom Regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie w każdym czasie, w szczególności przed zawarciem Umowy.

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego.

O ile Strony nie postanowią inaczej, Umowa jest zawierana na warunkach określonych w Regulaminie z chwilą akceptacji Regulaminu, opłacenia uczestnictwa oraz otrzymania od Organizatora Dowodu Zakupu.

Uczestnik, akceptując Regulamin oświadcza, że:

jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest uprawniony do zawarcia Umowy w imieniu Zamawiającego,

podawane w formularzach dane są prawdziwe oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Po zawarciu Umowy Organizator przekazuje potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku poprzez wysłanie Dowodu Zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu

W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy ustawy o prawach konsumenta.

Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – 3853 kodeksu cywilnego), lub które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie rejestracji i składania zamówienia (rejestracji) upoważniona przez Zamawiającego do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej.

Zamawiający jest zobowiązany przekazać Uczestnikowi treść Regulaminu i zobowiązać go zapoznania się z nim.

§3 Warunki uczestnictwa

 

Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia, uiszczenie opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.

Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji w celu potwierdzenia obecności w dniu rozpoczęcia Konferencji. Przed wejściem na Konferencję konieczne jest okazanie Dowodu Zakupu uczestnictwa w Konferencji.

Udział osoby niepełnoletniej w Konferencji możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.

Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konferencji Uczestnikowi, który nie dokonał wpłaty w terminie.

 

 

§4 Zmiana Uczestnika

 

Zamawiający ma prawo zmienić Uczestnika niż pierwotnie wskazany.

Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej na 5 dni przed datą Konferencji, wysyłając zgłoszenie na adres Kontakt@heurisko.pl. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§5 Odpowiedzialność Organizatora

 

Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.

Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień, prelegentów, o czym poinformuje wysyłając zmieniony program na adres e-mail podany podczas rejestracji.

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy

z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

 

§6 Odpowiedzialność Uczestnika

 

Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych przedstawicieli  Szczecińskiego Parku naukowo-technologicznego Pomerania.

Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji, a także posiadania przez Uczestników podczas Konferencji broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji i posiadania przez Uczestników w trakcie Konferencji innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych lub innych mogących stwarzać́ niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia Uczestników i Prelegentów

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja.

Uczestnicząc w konferencji wszycy przyjmują do wiadomości ryzyko związane z COVID 19 oraz zwalniają z odpowiedzialności organizatora w przypadku zarażenia.,

§7 Ochrona danych osobowych

 

Informujemy, że w związku z realizacją Umowy administratorem danych osobowych Uczestników będzie Organizator. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować pod adresem email: kontakt@heurisko.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: (i) wykonania Umowy, w tym organizacji Konferencji i sporządzenia listy uczestników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) dokonania rozliczeń wynagrodzenia Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (iii) w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty za Konferencję lub innych roszczeń kierowanych do Uczestników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iv) prowadzenia własnych działań marketingowych przez Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (v) oferowania usług Organizatora lub Partnerów Biznesowych, w tym podejmowania działań marketingowych, na podstawie uprzednio udzielonej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Lista Partnerów Biznesowych jest dostępna www.leancorner.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Organizator będzie przetwarzał Dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji Umowy, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. usprawiedliwionego interesu administratora, do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez Uczestnika.

Organizator będzie udostępniał dane osobowe podmiotom z nim współpracującym w zakresie organizacji Konferencji, w tym firmom informatycznym, podmiotowi utrzymującemu Stronę WWW oraz Partnerom Biznesowym, o ile została uprzednio udzielona zgoda.

Uczestnikowi przysługuje (i) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (ii) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, (iii) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, (iv) prawo przenoszenia danych, (v) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku podania przez Zamawiającego w trakcie rejestracji lub zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie ich w celach określonych w Regulaminie, oraz przekazał jej informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, które zostały określone powyżej.

Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

§8 Własność i prawa autorskie

 

Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Strony WWW zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Użytkownicy są zobowiązani do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.

§9 Prawo odstąpienia

 

Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: kontak@heurisko.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) lub w innej formie, w tym także elektronicznej.

 

§10 Postępowanie reklamacyjne

 

Konsument ma prawo wniesienia reklamacji w związku z realizacją Umowy. Reklamacje należy składać:

za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@heurisko.pl

listownie na adres korespondencyjny Organizatora: Points Berenika Gocłowska ul. Bolesława Śmiałego 9/1 70-351 Szczecin

Reklamacja powinna zawierać:

adres email Uczestnika,

treść reklamacji oraz jej uzasadnienie.

Reklamacja rozpoznawana jest przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź zostanie przekazana na adres email wskazany w treści reklamacji. W bardziej skomplikowanych przypadkach Organizator może kontaktować się z Konsumentem żeby uzyskać dodatkowy opis problemu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji m.in. poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

§11 Warunki techniczne

 

Wymagania techniczne do zawarcia Umowy obejmują:

połączenie z siecią Internet,

posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies w celu prawidłowego działanie Strony WWW.

Organizator zastrzega, że korzystanie ze Strony WWW może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Zamawiającym podjęcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

czasowego zaprzestania oferowania zawarcia Umowy ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu WWW,

wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu WWW,

modyfikacji Serwisu WWW, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu.

Każdy Uczestnik korzystając z Serwisu WWW jest zobowiązany do przestrzegania zapisów Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów.

Zabrania się:

podszywania się pod inne osoby poprzez posługiwanie się danymi osobowymi lub używanie adresu poczty elektronicznej osoby trzeciej,

załączania plików szkodliwych mogących wywołać uszkodzenie komputerów lub innych urządzeń odbiorców itp.,

załączania plików zawierających treści niezgodnych z treścią oferty zatrudnienia,

działania na szkodę osób trzecich lub Organizatora bądź naruszania dóbr osobistych osób trzecich lub Usługodawcy,

nieuprawnionej ingerencji (lub jej prób) do Serwisu WWW lub zasobów Organizatora, a także celowego ponad przeciętnego obciążania serwerów Organizatora,

innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami praca lub dobrymi obyczajami.

 

  §12 Postanowienia końcowe

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z ważnego powodu, za które strony uważają:

wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Użytkowników,

zmiany sposobu i zakresu realizacji Konferencji.

Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Uczestników.

Zmiany Regulaminu obowiązują Uczestników od terminu określonego przez Organizatora, nie krótszego niż 3 dni kalendarzowych od poinformowania Uczestników o zmianie, chyba że w tym termin Uczestnik wypowie Umowę. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wynosi 2 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail kontakt@heurisko.pl. Jeżeli Uczestnik nie wypowie Umowy przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zmianach, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe na Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 ustawy o prawach konsumenta zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawie stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Organizator udostępnia Uczestnikom następujące kanały kontaktu:

adres e-mail: kontakt@heurisko.pl

adres korespondencyjny: Points Berenika Gocłowska ul Bolesława Śmiałego 9/1 70-351 Szczecin

Organizator informuje, że:

nie stosuje kodeksów etycznych ani kodeksu dobrych praktyk,

nie pobiera od Uczestników kaucji ani nie żąda udzielania innych gwarancji finansowych.

Językiem porozumiewania się jest język polski.